NOTICIES

#
PUBLICAT A 2018-02-21

Nova regulació en la compravenda d'immobles

PER: Alícia Mirabent

El passat 1 de gener entrar en vigor el llibre sisè del Codi civil de Catalunya destinat a les obligacions i els contractes i regula entre d’altres i de manera especial el contracte de compravenda, la permuta i el mandat.

El Codi civil Català pretén ser un codi obert, en contínua formació, això és que permet d'incorporar-hi fàcilment títols i capítols i, per tant, d'encaixar-hi, en el moment en què es consideri pertinent, altres tipus d’obligacions i contractes que fins aquell moment estiguin subjectes a una legislació especial o que es poden regular després de l'aprovació d'aquesta llei.

Els aspectes que estimem més rellevants són;

Increment de les garanties al consumidor i major transparència contractual: Deure d’informació. Abans de la conclusió del contracte cal facilitar informació al comprador sobre les característiques del bé tenint en compte els coneixements de les parts, la naturalesa i el cost de la informació i els principis de la bona fe i honradesa dels pactes.

Els elements accessoris i altres documents complementaris; El bé lliurat haurà de tenir tot allò manifest i publicitat. Les manifestacions prèvies dels venedors esdevenen rellevants en relació a la disconformitat en el lliurament. El comprador no està obligat a examinar el bé. Atenció en la inclusió de l’obligació d’incloure ITE en edificis de més de 45 anys.

La referència de la superfície de cabuda és indicativa, llevat de pacte en contra. Les diferències en més o menys no donen lloc a disconformitat llevat que siguin superiors al 10% o requisit indispensable per l’ús pactat o habitual a que es destinin els immobles de les mateixes característiques.

Nova regulació d’arres; Les arres si no es pacta el contrari són confirmatòries, això és que la quantitat entregada serveix com a paga i senyal i obliga a la compravenda. Si es pacta arres penitencials ha de constar expressament i això obliga al venedor a tornar el doble del preu entregat i al comprador si se’n desdiu a perdre la quantitat entregada.

Finançament; Si el contracte de compravenda preveu el finançament de tot o part del preu per una entitat de crèdit, el comprador, llevat de pacte en contra, pot desistir del contracte si justifica documentalment, la negativa de l'entitat designada a concedir el finançament o a acceptar la subrogació del comprador en la hipoteca que grava l'immoble, llevat que la denegació es derivi de la negligència del comprador.

Encara que aquesta nova norma també va ser recorreguda per l’Estat al Tribunal Constitucional, havent transcorregut el període màxim de suspensió, aquesta s’ha aixecat i la regulació és de vigència plena a Catalunya.

#
PUBLICAT A 2018-01-22

La inspecció tècnica d'edificis

PER: Alícia Mirabent

ITE. LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

 

Si fins ara tots teníem molt clar que el nostre vehicle ha de passar una revisió periòdica, ens hem d’anar conscienciant que aquesta obligatorietat d’inspecció s’ha ampliat als nostres habitatges. El Govern de la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), ha posat en marxa una campanya d’informació i sensibilització adreçada als propietaris dels 68.000 edificis que tenen més de 45 anys i que ja fa mesos estan obligats a presentar la Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), i encara no ho han fet. L’antiguitat de l’edifici es determina d’acord amb l’any de construcció que consta al cadastre. Podeu consultar-la a la web https://www.sedecatastro.gob.es/

 

Si heu rebut la carta és que el termini per fer la ITE ja ha finalitzat. La carta adverteix de possibles sancions però en cap cas són procediments sancionadors, de moment només són notificacions. En el cas de que la comunitat de propietaris o el propietari únic de l’edifici decideixin no passar-la sí que pot comportar sancions i a la pràctica queden exemptes de poder rebre ajudes públiques de rehabilitació i poden tenir problemes per transmetre els habitatges ja que cal el Notari els advertirà en aquest sentit.

 

Així la ITE consisteix en una inspecció visual de l’edifici realitzada per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults. La inspecció es centra en revisió de coberta, façana, instal·lacions comuns, estructura i accessibilitat. Les persones residents a la finca han de facilitar l’accés als habitatges i altres entitats per tal de possibilitar la inspecció de l’edifici.

 

Així un tècnic (que pot ser arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador, enginyer de l’edificació o graduat en ciències i tecnologies de l’edificació) elabora un informe, el resultat d’aquest pot ser de apte, amb distintes vigències segons les deficiències detectades, o no apte en cas de deficiències greus o molt greus i que la comunitat no hagi pres mesures cautelars degudament executades. Aquest informe s’ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

#
PUBLICAT A 2018-01-09

Presentació model 347 per a les comunitats de propietaris

PER: Alícia Mirabent

Segons RD 828/2013 les operacions realitzades per les comunitats de propietaris amb industrials o serveis que superin els 3.005,06 € hauran de ser declarades en l'exercici següent presentant el model 347. Aquesta normativa serà vigent per les operacions que es realitzin a partir de l'exercici 2014.

 

Des de Fabra finques hem portat a terme durant tot l'any passat la compilació i preparació de les factures i resums de la vostra comunitat per tal de que aquest mes de febrer es presenti a l'Agència Tributària el model degudament complimentat. La vostra comunitat haurà de presentar el model 347 de les operacions amb industrials que superin el import anteriorment esmentat (lampistes, empreses de neteja, paletes, ascensor, plaques solars...).

 

Tal i com marca el Reial Decret queden excloses les següents operacions;

·    Les relatives a subministrament d'energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus destinades a ús i consum comunitari.

·    Les de subministrament d'aigua amb destí d'ús i consum comunitari.

·    Les derivades d'assegurances que tinguin per objecte l'assegurament de bens i drets relacionats amb zones i elements comuns.

 

Així, us recordem que constitueix infracció tributària, segons marca la Llei General Tributària, no presentar en termini autoliquidacions o declaracions i que estan previstes sancions per aquests supòsits.

 

Enllaços d'interès;

 

Reial Decret 828/2013 Real Decret 828/2013 BOE

Llei General Tributària Llei General Tributària


 

En cas de voler ampliar aquesta informació contacteu amb nosaltres al correu info@fabrafinques.com

#
PUBLICAT A 2017-11-06

Recollim taps i col·laborem amb Prodis i Fupar

PER: Alícia Mirabent

A les nostres oficines del carrer Pare Llaurador tenim un contenidor per recollir taps de plàstic. A part de reciclar i donar una segona vida útil a aquest plàstic, ajudem a PRODIS, entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre destinada a l’assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral. #JuntsSomCapaços

 

Quins són els taps solidaris?

·         Taps d’ampolles d’aigua, refrescs, oli,..

·         Taps de plàstic de brics

·         Tapes d’envasos de mantega, pintura, caixes de tovalloletes

·         Pistoles de plàstic de productes de neteja

·         Taps d’envasos de xampú, sabó, mascaretes,..

·         Taps d’envasos de lentilles

·         Caixes de seda dental

 

 Si ens portes un grapat de taps t'obsequiarem amb un val per una planta de FUPAR

 

#
PUBLICAT A 2017-06-08

Vols vendre o llogar el teu pis? Et regalem els certificats.

PER: Joan Fabra


Si tens pensat vendre o llogar el teu pis contacta amb nosaltres.

Publicarem el teu pis a la nostra web, als portals immobiliaris més importants i a l'aparador de la nostra oficina, la tecnologia i la proximitat van de la mà.

Si t'administrem la comunitat i ens dones el teu pis en venda o lloguer et regalem el certificat energètic i el certificat de deutes de la comunitat. Envia'ns un correu a info@fabrafinques.com i t'explicarem les condicions.