NOTICIES

#
PUBLICAT A 2018-02-21

Nova regulació en la compravenda d'immobles

PER: Alícia Mirabent

El passat 1 de gener entrar en vigor el llibre sisè del Codi civil de Catalunya destinat a les obligacions i els contractes i regula entre d’altres i de manera especial el contracte de compravenda, la permuta i el mandat.

El Codi civil Català pretén ser un codi obert, en contínua formació, això és que permet d'incorporar-hi fàcilment títols i capítols i, per tant, d'encaixar-hi, en el moment en què es consideri pertinent, altres tipus d’obligacions i contractes que fins aquell moment estiguin subjectes a una legislació especial o que es poden regular després de l'aprovació d'aquesta llei.

Els aspectes que estimem més rellevants són;

Increment de les garanties al consumidor i major transparència contractual: Deure d’informació. Abans de la conclusió del contracte cal facilitar informació al comprador sobre les característiques del bé tenint en compte els coneixements de les parts, la naturalesa i el cost de la informació i els principis de la bona fe i honradesa dels pactes.

Els elements accessoris i altres documents complementaris; El bé lliurat haurà de tenir tot allò manifest i publicitat. Les manifestacions prèvies dels venedors esdevenen rellevants en relació a la disconformitat en el lliurament. El comprador no està obligat a examinar el bé. Atenció en la inclusió de l’obligació d’incloure ITE en edificis de més de 45 anys.

La referència de la superfície de cabuda és indicativa, llevat de pacte en contra. Les diferències en més o menys no donen lloc a disconformitat llevat que siguin superiors al 10% o requisit indispensable per l’ús pactat o habitual a que es destinin els immobles de les mateixes característiques.

Nova regulació d’arres; Les arres si no es pacta el contrari són confirmatòries, això és que la quantitat entregada serveix com a paga i senyal i obliga a la compravenda. Si es pacta arres penitencials ha de constar expressament i això obliga al venedor a tornar el doble del preu entregat i al comprador si se’n desdiu a perdre la quantitat entregada.

Finançament; Si el contracte de compravenda preveu el finançament de tot o part del preu per una entitat de crèdit, el comprador, llevat de pacte en contra, pot desistir del contracte si justifica documentalment, la negativa de l'entitat designada a concedir el finançament o a acceptar la subrogació del comprador en la hipoteca que grava l'immoble, llevat que la denegació es derivi de la negligència del comprador.

Encara que aquesta nova norma també va ser recorreguda per l’Estat al Tribunal Constitucional, havent transcorregut el període màxim de suspensió, aquesta s’ha aixecat i la regulació és de vigència plena a Catalunya.

VEURE TOTES LES NOTICIES