NOTICIES

#
PUBLICAT A 2018-01-09

Presentació model 347 per a les comunitats de propietaris

PER: Alícia Mirabent

Segons RD 828/2013 les operacions realitzades per les comunitats de propietaris amb industrials o serveis que superin els 3.005,06 € hauran de ser declarades en l'exercici següent presentant el model 347. Aquesta normativa serà vigent per les operacions que es realitzin a partir de l'exercici 2014.

 

Des de Fabra finques hem portat a terme durant tot l'any passat la compilació i preparació de les factures i resums de la vostra comunitat per tal de que aquest mes de febrer es presenti a l'Agència Tributària el model degudament complimentat. La vostra comunitat haurà de presentar el model 347 de les operacions amb industrials que superin el import anteriorment esmentat (lampistes, empreses de neteja, paletes, ascensor, plaques solars...).

 

Tal i com marca el Reial Decret queden excloses les següents operacions;

·    Les relatives a subministrament d'energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus destinades a ús i consum comunitari.

·    Les de subministrament d'aigua amb destí d'ús i consum comunitari.

·    Les derivades d'assegurances que tinguin per objecte l'assegurament de bens i drets relacionats amb zones i elements comuns.

 

Així, us recordem que constitueix infracció tributària, segons marca la Llei General Tributària, no presentar en termini autoliquidacions o declaracions i que estan previstes sancions per aquests supòsits.

 

Enllaços d'interès;

 

Reial Decret 828/2013 Real Decret 828/2013 BOE

Llei General Tributària Llei General Tributària


 

En cas de voler ampliar aquesta informació contacteu amb nosaltres al correu info@fabrafinques.com

VEURE TOTES LES NOTICIES