NOTICIES

#
PUBLICAT A 2019-03-06

Nova reforma de la llei d'arrendaments, serà la darrera del 2019?

PER: Alícia Mirabent

Nova reforma de la llei d'arrendaments, serà la darrera del 2019? 

 

El dia 6 de març de 2019 entra en vigor un nou Reial Decret-Llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. Us resumim els trets més importants; 

 

·         No té efectes retroactius, només resulta d'aplicació per a contractes signats a partir del dia 6 de març de 2019. 

·         Exempció del pagament de l'impost de transmissions patrimonials als arrendaments d'habitatge per ús estable, malgrat tot s'haurà de continuar declarant. No queden exempts per l'arrendador en cas de necessitat d'aval. 

·         El termini del contracte s'amplia de 3 a 5 anys en el cas de que l'arrendador sigui persona física i de 3 a 7 anys en cas de que l'arrendador sigui persona jurídica. 

·         S'amplia d'1 a 3 anys el termini de pròrroga obligatòria. Perquè no procedeixi l'arrendador ho haurà de notificar almenys en quatre mesos d'antelació i l'arrendatari en dos mesos d'antelació. 

·         Per tal de que el propietari, sempre persona física, pugui recuperar l'immoble per necessitat, haurà de fer-ho constar en el contracte de forma explícita. 

·         Les despeses de gestió immobiliària aniran a càrrec de l'arrendador si és persona jurídica. 

·         La fiança en els contractes no podrà excedir de 2 mensualitats de la renda, ja sigui en dipòsit o aval bancari. 

·         Hi haurà llibertat de pacte en arrendaments d'habitatge de més de 300m2 o renda inicial superior a 5,5 vegades el salari mínim interprofessional. 

·         La pujada de la renda anual estarà sempre lligada a l'IPC durant el temps que duri el contracte. 

·         Es defineix l'índex estatal de referència del lloguer d'habitatges que servirà a nivell informatiu a les comunitats autònomes per tal de que defineixin els seus propis índex. S'haurà d'establir en 8 mesos i ho publicarà el Ministeri de Foment. 

·         S'habilita als ajuntaments per tal de que puguin bonificar fins el 95% de l'IBI a habitatges subjectes a preu limitat. També es se'ls autoritza a gravar fins a un 50% de la quota de l'IBI per immobles d'ús residencial que es trobin desocupats en caràcter permanent. 

·         S'elimina la possibilitat d'inscripció registral del contracte. 

·         Un cop el jutge ordena el desnonament al llogater, els serveis socials el poden interrompre si hi ha situació de vulnerabilitat. El desnonament s'aturarà per un termini d'un mes si el propietari és particular i de tres mesos si és persona jurídica. 

 

Recordem que igual que el fallit Reial Decret-llei 21/2018, aquest necessita també la convalidació del Congrés dels Diputats en el termini d'un mes. 

 

Tot i aquesta reforma, pot ser que no sigui la última de l'any 2019, ja que la Generalitat, de la mà de la conselleria de justícia ha manifestat la intenció de cara a fi d'any de publicar la reforma del llibre sisè del Codi Civil Català per encabir-hi els arrendaments urbans, limitant les pujades del preu dels lloguers i allargant la seva duració. 

#
PUBLICAT A 2019-01-03

Presentació model 347 per a les comunitats de propietaris

PER: Alícia Mirabent

Segons RD 828/2013 les operacions realitzades per les comunitats de propietaris amb industrials o serveis que superin els 3.005,06 € hauran de ser declarades en l'exercici següent presentant el model 347. 

 

Des de Fabra finques hem portat a terme durant tot l'any passat la compilació i preparació de les factures i resums de les comunitats que administrem, per tal de que aquest mes de febrer es presenti a l'Agència Tributària el model degudament complimentat. La vostra comunitat haurà de presentar el model 347 de les operacions amb industrials que superin el import anteriorment esmentat (lampistes, empreses de neteja, paletes, ascensor, plaques solars...).

 

Tal i com marca el Reial Decret queden excloses les següents operacions;

·         Les relatives a subministrament d'energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus destinades a ús i consum comunitari.

·         Les de subministrament d'aigua amb destí d'ús i consum comunitari.

·         Les derivades d'assegurances que tinguin per objecte l'assegurament de bens i drets relacionats amb zones i elements comuns.

 

Així, us recordem que constitueix infracció tributària, segons marca la Llei General Tributària, no presentar en termini autoliquidacions o declaracions i que estan previstes sancions per aquests supòsits.

 

Us aconsellem a tal efecte verifiqueu que la persona encomanada en aquesta tasca a la comunitat presentarà el model en els terminis i detall correctes.

 

Enllaços d'interès;

 

Reial Decret 828/2013 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11216

Llei General Tributària  http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.html

Informació a la nostra pàgina web http://www.fabrafinques.com/noticies.php?pIdNoticia=41

 

En cas de voler ampliar aquesta informació contacteu amb nosaltres al correu info@fabrafinques.com

#
PUBLICAT A 2018-05-14

No alimentis al monstre

PER: Alícia Mirabent

Les canonades, tan com les de sanejament municipals com les de les comunitats fa temps que pateixen un greu problema; els embussaments.

Els danys poden doncs produir-se en diferents punts de la xarxa de sanejament; si embussen les arquetes de les cases unifamiliars o blocs de pisos, les aigües residuals inunden garatges i pisos o locals situats a la planta baixa. Ja a la xarxa pública, obturen pous de registre, col·lectors i sistemes de bombeig i depuració. A banda d’avaries en la infraestructura, poden produir-se abocaments d’aigües fecals en rius o sobreeixidors.

Coses que no s’han de llençar pel bany;

Tovalloletes humides i productes de cura personal i bolquers. Els embussaments en gran mesura vénen causats per llançar a l’inodor, les mal anomenades tovalloletes humides “biodegradables”. Per que de “biodegradables” no en tenen res. I és que aquestes tovalloletes estan compostes de cel·lulosa, polièster i termoplàstics (els primers degradables en aigua, el tercer no). Així, mentre una gran part d’aquestes deixalles no són descompostes i sovint apareixen en platges o en el mar, les que ho fan desprenen microplàstics que entren en la cadena tròfica al ser empassats pel zooplàncton, alhora aliment dels peixos. A l’extrem de la cadena tornem a sorgir els humans.

Aquests taps immensos d’embussament poden ser gegants i monstruosos i ocasionar greus problemes. Sí, no només passa a la teva comunitat, també passa per exemple a Sant Sebastian on una bola de la mida de sis cotxes va col·lapsar un col·lector d’aigües residuals, o a la depuradora del Besòs, la més gran de l’estat on es van registrar 1.600 tones de tovalloletes els primers nous mesos de 2017. O en el Regne Unit on al mateix Londres es va trobar una bola de 130 tones, tan llarga com dos camps de futbol. A Estats Units, l’estat de Minnesota ha denunciat a Procter and Gamble per publicitat enganyosa i Washington DC ha establert per decret què significa “elements d’un sol ús que es degraden immediatament”.

Residus alimentaris i cuina. Els aliments no s’han de llençar a les clavegueres, el seu abocament pot comportar la reproducció de rates i altres plagues i poden bloquejar també les clavegueres. S’han de llençar al contenidors de brossa orgànica.

Greixos i olis. Si s’aboquen a les clavegueres poden endurir les canalitzacions i formar taps, a banda recorda que contamina greument el medi ambient. Recorda usar els punts específics de recollida o deixalleries que ho convertiran en biodièsel o novament en oli o plàstics.

Medicaments, productes químics i derivats del petroli. Aquests residus requereixen una recollida selectiva específica, per tant no s'han de llençar mai pel desaigua, cubell de les escombraries i ni barrejar amb altres envasos ni deixalles. Els medicaments s’han de portar a la farmàcia per el seu tractament. Els dissolvents, tints, coles o olis de motor o gasolina també s’han de portar a la deixalleria, ja que el seu abocament pot desencadenar una reacció química no desitjada i produir gasos perillosos.

Femtes d’animals. S’han de llençar al contenidor orgànic o en cas de tenir jardí en podeu fer compostatge.

La propera vegada que tiris de la cadena pensa que la solució és a les teves mans, els resultats són clars; cura ambiental i estalvi econòmic.

#
PUBLICAT A 2018-04-09

Serveis jurídics . Tot el que necessites

PER: Lluís Lòpez

Posem a la vostra disposició els serveis del nostre departament jurídic

 

1.- Constitució de comunitats de propietaris. Tràmit i gestió d’obra nova i divisió en propietat horitzontal. Elaboració d’estatuts i normativa de règim intern. Contractació de serveis i posada en marxa de tots els manteniments.

2.- Assessorament i gestió en material de dret fiscal immobiliari. Liquidació i presentació d’impostos i taxes derivats d’operacions immobiliàries. Revisió d’expedients administratius.

3.- Desnonaments d'habitatges, locals, oficines i naus industrials. Interposem procediments de desnonaments en casos de finalització del contracte d’arrendament, impagament de rendes, o qualsevol altre causa d’incompliment prevista legalment.

4.- Reclamació judicial de morositat per quotes comunitàries o per deutes comunitaris contra tercers.

5.- Procediments envers normativa comunitària. Interposició de litigis en matèria de propietat horitzontal entre comunitats, subcomunitats o tercers. Impugnacions d'acords de Juntes de Propietaris.

6.- Assessorament i interposició de litigis en matèria de vicis ocults, defectes constructius i reclamacions contra organismes públics per responsabilitat extra contractual.

7.- Tràmit de successions. Assessorament patrimonial i gestió de l’acceptació i divisió d’herència, liquidació d’impostos i inscripció de nova propietat o drets reals a Registre.

8.- Estudi i assessorament en matèria de despeses hipotecàries i clàusula sòl. Tràmit de la reclamació judicial de nul·litat de clàusules abusives i de les despeses derivades del préstec hipotecari.

#
PUBLICAT A 2018-01-22

La inspecció tècnica d'edificis

PER: Alícia Mirabent

ITE. LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

 

Si fins ara tots teníem molt clar que el nostre vehicle ha de passar una revisió periòdica, ens hem d’anar conscienciant que aquesta obligatorietat d’inspecció s’ha ampliat als nostres habitatges. El Govern de la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), ha posat en marxa una campanya d’informació i sensibilització adreçada als propietaris dels 68.000 edificis que tenen més de 45 anys i que ja fa mesos estan obligats a presentar la Inspecció tècnica de l’edifici (ITE), i encara no ho han fet. L’antiguitat de l’edifici es determina d’acord amb l’any de construcció que consta al cadastre. Podeu consultar-la a la web https://www.sedecatastro.gob.es/

 

Si heu rebut la carta és que el termini per fer la ITE ja ha finalitzat. La carta adverteix de possibles sancions però en cap cas són procediments sancionadors, de moment només són notificacions. En el cas de que la comunitat de propietaris o el propietari únic de l’edifici decideixin no passar-la sí que pot comportar sancions i a la pràctica queden exemptes de poder rebre ajudes públiques de rehabilitació i poden tenir problemes per transmetre els habitatges ja que cal el Notari els advertirà en aquest sentit.

 

Així la ITE consisteix en una inspecció visual de l’edifici realitzada per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults. La inspecció es centra en revisió de coberta, façana, instal·lacions comuns, estructura i accessibilitat. Les persones residents a la finca han de facilitar l’accés als habitatges i altres entitats per tal de possibilitar la inspecció de l’edifici.

 

Així un tècnic (que pot ser arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador, enginyer de l’edificació o graduat en ciències i tecnologies de l’edificació) elabora un informe, el resultat d’aquest pot ser de apte, amb distintes vigències segons les deficiències detectades, o no apte en cas de deficiències greus o molt greus i que la comunitat no hagi pres mesures cautelars degudament executades. Aquest informe s’ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

#
PUBLICAT A 2017-11-06

Recollim taps i col·laborem amb Prodis i Fupar

PER: Alícia Mirabent

A les nostres oficines del carrer Pare Llaurador tenim un contenidor per recollir taps de plàstic. A part de reciclar i donar una segona vida útil a aquest plàstic, ajudem a PRODIS, entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre destinada a l’assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral. #JuntsSomCapaços

 

Quins són els taps solidaris?

·         Taps d’ampolles d’aigua, refrescs, oli,..

·         Taps de plàstic de brics

·         Tapes d’envasos de mantega, pintura, caixes de tovalloletes

·         Pistoles de plàstic de productes de neteja

·         Taps d’envasos de xampú, sabó, mascaretes,..

·         Taps d’envasos de lentilles

·         Caixes de seda dental

 

 Si ens portes un grapat de taps t'obsequiarem amb un val per una planta de FUPAR