NOTICIES

#
PUBLICAT A 2019-01-03

Presentació model 347 per a les comunitats de propietaris

PER: Alícia Mirabent

Segons RD 828/2013 les operacions realitzades per les comunitats de propietaris amb industrials o serveis que superin els 3.005,06 € hauran de ser declarades en l'exercici següent presentant el model 347. 

 

Des de Fabra finques hem portat a terme durant tot l'any passat la compilació i preparació de les factures i resums de les comunitats que administrem, per tal de que aquest mes de febrer es presenti a l'Agència Tributària el model degudament complimentat. La vostra comunitat haurà de presentar el model 347 de les operacions amb industrials que superin el import anteriorment esmentat (lampistes, empreses de neteja, paletes, ascensor, plaques solars...).

 

Tal i com marca el Reial Decret queden excloses les següents operacions;

·         Les relatives a subministrament d'energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus destinades a ús i consum comunitari.

·         Les de subministrament d'aigua amb destí d'ús i consum comunitari.

·         Les derivades d'assegurances que tinguin per objecte l'assegurament de bens i drets relacionats amb zones i elements comuns.

 

Així, us recordem que constitueix infracció tributària, segons marca la Llei General Tributària, no presentar en termini autoliquidacions o declaracions i que estan previstes sancions per aquests supòsits.

 

Us aconsellem a tal efecte verifiqueu que la persona encomanada en aquesta tasca a la comunitat presentarà el model en els terminis i detall correctes.

 

Enllaços d'interès;

 

Reial Decret 828/2013 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11216

Llei General Tributària  http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.html

Informació a la nostra pàgina web http://www.fabrafinques.com/noticies.php?pIdNoticia=41

 

En cas de voler ampliar aquesta informació contacteu amb nosaltres al correu info@fabrafinques.com

VEURE TOTES LES NOTICIES