NOTICIES

#
PUBLICAT A 2019-03-06

Nova reforma de la llei d'arrendaments, serà la darrera del 2019?

PER: Alícia Mirabent

Nova reforma de la llei d'arrendaments, serà la darrera del 2019? 

 

El dia 6 de març de 2019 entra en vigor un nou Reial Decret-Llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. Us resumim els trets més importants; 

 

·         No té efectes retroactius, només resulta d'aplicació per a contractes signats a partir del dia 6 de març de 2019. 

·         Exempció del pagament de l'impost de transmissions patrimonials als arrendaments d'habitatge per ús estable, malgrat tot s'haurà de continuar declarant. No queden exempts per l'arrendador en cas de necessitat d'aval. 

·         El termini del contracte s'amplia de 3 a 5 anys en el cas de que l'arrendador sigui persona física i de 3 a 7 anys en cas de que l'arrendador sigui persona jurídica. 

·         S'amplia d'1 a 3 anys el termini de pròrroga obligatòria. Perquè no procedeixi l'arrendador ho haurà de notificar almenys en quatre mesos d'antelació i l'arrendatari en dos mesos d'antelació. 

·         Per tal de que el propietari, sempre persona física, pugui recuperar l'immoble per necessitat, haurà de fer-ho constar en el contracte de forma explícita. 

·         Les despeses de gestió immobiliària aniran a càrrec de l'arrendador si és persona jurídica. 

·         La fiança en els contractes no podrà excedir de 2 mensualitats de la renda, ja sigui en dipòsit o aval bancari. 

·         Hi haurà llibertat de pacte en arrendaments d'habitatge de més de 300m2 o renda inicial superior a 5,5 vegades el salari mínim interprofessional. 

·         La pujada de la renda anual estarà sempre lligada a l'IPC durant el temps que duri el contracte. 

·         Es defineix l'índex estatal de referència del lloguer d'habitatges que servirà a nivell informatiu a les comunitats autònomes per tal de que defineixin els seus propis índex. S'haurà d'establir en 8 mesos i ho publicarà el Ministeri de Foment. 

·         S'habilita als ajuntaments per tal de que puguin bonificar fins el 95% de l'IBI a habitatges subjectes a preu limitat. També es se'ls autoritza a gravar fins a un 50% de la quota de l'IBI per immobles d'ús residencial que es trobin desocupats en caràcter permanent. 

·         S'elimina la possibilitat d'inscripció registral del contracte. 

·         Un cop el jutge ordena el desnonament al llogater, els serveis socials el poden interrompre si hi ha situació de vulnerabilitat. El desnonament s'aturarà per un termini d'un mes si el propietari és particular i de tres mesos si és persona jurídica. 

 

Recordem que igual que el fallit Reial Decret-llei 21/2018, aquest necessita també la convalidació del Congrés dels Diputats en el termini d'un mes. 

 

Tot i aquesta reforma, pot ser que no sigui la última de l'any 2019, ja que la Generalitat, de la mà de la conselleria de justícia ha manifestat la intenció de cara a fi d'any de publicar la reforma del llibre sisè del Codi Civil Català per encabir-hi els arrendaments urbans, limitant les pujades del preu dels lloguers i allargant la seva duració. 

VEURE TOTES LES NOTICIES