NOTICIES

#
PUBLICAT A 2019-05-27

Segueixen els canvis en els arrendaments d'habitatges.

PER: Alícia Mirabent

La Generalitat ha aprovat el Decret Llei 9/2019 de mesures urgents per contenir la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge. Aquesta llei complementa l’últim Real Decret Llei 7/2019 aprovat per  el Govern de Madrid.

Cal indicar que malgrat la seva ja publicació, de moment no és d’aplicació immediata i que caldrà, entre altres factors, que el municipi estigui dins dels inclosos en les àrees de mercat d’habitatge tens, Terrassa està dins d’aquestes àrees i per tant es podrà sol·licitar per part de l’Ajuntament la seva inclusió i distingir entre districtes o barris. Fins que no es prengui possessió els equips de govern que sorgeixin de les properes eleccions municipals no es podrà determinar.

Un altre topall que ha de superar el Decret Llei 9/2019 és que ha de ser convalidat pel Parlament de Catalunya, i en aquest punt pot ser que algun grup parlamentari opti per demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.

També cal considerar que no es porti a terme una impugnació del Decret davant el Tribunal Constitucional i aquest suspengui la seva aplicació.

Els trets més importants que presenta aquest decret són que els habitatges que estiguin en aquesta àrea de tensió se’ls determinarà una renda màxima en l’arrendament que es calcularà en base a l’índex de referència dels preus de lloguer, resultat de les dades dels anys 2016-2017-2018 amb les dades de l’INCASOL. http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/  Sobre aquesta xifra s’hi podran aplicar les despeses de comunitat i ibi, així sumar els següents percentatges a la renda;

Índex de referència +10%; import inicial màxim d’aplicació ordinària als nous contractes.

Índex de referència +20%; import per a habitatges nous o de gran rehabilitació. Tot i que durant els tres primers anys de contracte no cal estar subjectes a aquesta norma.

Es pot sumar a aquests índex un 5% més per característiques singulars que no s’han tingut en compte a l’hora de calcular l’índex (piscina, consergeria, jardí...).

És  obligació que en tots els contractes de les àrees declarades com a tenses, hi consti l'índex de referència que les parts considerin aplicable, i que el full obtingut en el càlcul de l'índex de referència, amb les característiques anàlogues a l'habitatge que formi part del contracte d'arrendament s'adjunti al contracte de lloguer. També s’haurà d’informar en totes les ofertes d’arrendament de l’índex de referència.

En contractes preexistents amb una renda superior al preu de referència, independentment que sigui renovació de contracte entre les mateixes parts, o es tracti d'un contracte amb uns nous arrendataris, es podrà fixar com a renda màxima inicial del nou contracte la mateixa del contracte anterior.

Els pactes d’augment del preu d’actualització de les rendes pactats en contracte (com l’IPC) queden limitats a l’esmentat índex.

El cobrament per l'arrendador de rendes que ultrapassin els límits establerts, dona dret a l'arrendatari a obtenir el reemborsament de les quantitats percebudes en excés, més la meritació de l'interès legal.

VEURE TOTES LES NOTICIES